Regler for oppmøte og fravær

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik at dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget (selv om du har deltatt på prøver osv).

Elevens plikter 

I §4 i KKGs ordensreglement står det:

Du som er elev:

  • a) møter forberedt, og har med deg det utstyret opplæringen krever
  • b) deltar aktivt i opplæringen
  • c) har ansiktet ditt fullt synlig
  • d) leverer pålagt arbeid til rett tid
  • e) møter presis. Det regnes som fravær hvis du kommer mer enn 15 minutter for sent til økter
  • som varer 45 minutter, og 20 minutter for sent til timer som varer i 60 minutter eller mer
  • f) melder straks fra til skolen ved sykdom eller annet fravær.

Hele ordensreglementet finnes på denne siden.
Eleven skal melde fravær og levere eventuell dokumentasjon til sin kontaktlærer. 

Orientering om fraværsgrensen i videregående skole

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense på 10 % i videregående skole. Bestemmelsen om fraværsgrensen er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og gjelder timefraværet i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.

Hvis en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Ved fremleggelse av godkjent dokumentasjon som viser at fraværet skyldes enten helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt nivå, vil fraværet ikke telle på 10 %-regelen. Møte hos rådgiver eller PP-tjenesten, organisert studiearbeid avtalt med faglærer, elevrådsarbeid godkjent av skolen, avtalt samtale med rektor eller andre ansatte, registreres ikke som fravær. Dokumenterte lege- og tannlegetimer er eksempler på godkjent fravær, mens kjøreopplæring i utgangspunktet ikke er godkjent. Unntaket er den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, som kan dokumenteres. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). 

Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. For å kunne foreta en sluttvurdering, må læreren ha et bredt vurderingsgrunnlag. Fravær kan derfor uavhengig av årsak, medføre at det ikke kan settes karakter i faget. Dette skal i så fall varsles skriftlig så tidlig som mulig.

I fag som undervises bare en gang per uke, som for eksempel kroppsøving, bør en være særlig aktsom. Hvis en elev er borte 2 ganger per semester passerer vedkommende grensen på 10 %. I slike fag vil elevene derfor få varsel allerede etter første gangs fravær med mindre det legges frem godkjent dokumentasjon for fraværet.

Orientering om fraværsgrensen for videregående skole finnes på Udir.no.

Egenmelding VIS / foreldremelding VIS

Send inn melding i VIS her