Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Kunnskapsdepartementet besluttet 4. november 2021 at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde fra og med 11. oktober 2021 og ut skoleåret . Elever som har fravær av helsegrunner skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Kunnskapsdepartementet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner, men bruker eget skjema. Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.
Se lenke til egenmeldingsskjema nederst på siden.

Regler for oppmøte og fravær

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik at dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget (selv om du har deltatt på prøver osv).

Elevens plikter 

I §4 i KKGs ordensreglement står det:

Du som er elev:

  • a) møter forberedt, og har med deg det utstyret opplæringen krever
  • b) deltar aktivt i opplæringen
  • c) har ansiktet ditt fullt synlig
  • d) leverer pålagt arbeid til rett tid
  • e) møter presis. Det regnes som fravær hvis du kommer mer enn 15 minutter for sent til økter
  • som varer 45 minutter, og 20 minutter for sent til timer som varer i 60 minutter eller mer
  • f) melder straks fra til skolen ved sykdom eller annet fravær.

Hele ordensreglementet finnes på denne siden.
Eleven skal melde fravær og levere eventuell dokumentasjon til sin kontaktlærer. 

Orientering om fraværsgrensen i videregående skole

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense på 10 % i videregående skole. Bestemmelsen om fraværsgrensen er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og gjelder timefraværet i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.

Hvis en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Ved fremleggelse av godkjent dokumentasjon som viser at fraværet skyldes enten helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt nivå, vil fraværet ikke telle på 10 %-regelen. Møte hos rådgiver eller PP-tjenesten, organisert studiearbeid avtalt med faglærer, elevrådsarbeid godkjent av skolen, avtalt samtale med rektor eller andre ansatte, registreres ikke som fravær. Dokumenterte lege- og tannlegetimer er eksempler på godkjent fravær, mens kjøreopplæring i utgangspunktet ikke er godkjent. Unntaket er den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, som kan dokumenteres. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). 

Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. For å kunne foreta en sluttvurdering, må læreren ha et bredt vurderingsgrunnlag. Fravær kan derfor uavhengig av årsak, medføre at det ikke kan settes karakter i faget. Dette skal i så fall varsles skriftlig så tidlig som mulig.

I fag som undervises bare en gang per uke, som for eksempel kroppsøving, bør en være særlig aktsom. Hvis en elev er borte 2 ganger per semester passerer vedkommende grensen på 10 %. I slike fag vil elevene derfor få varsel allerede etter første gangs fravær med mindre det legges frem godkjent dokumentasjon for fraværet.

Orientering om fraværsgrensen for videregående skole finnes på Udir.no.

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner gjeninnføres

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021/2022. Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Unntaket fra regelverket gjelder fra 11. oktober og ut skoleåret 2021-2022. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas derfor både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Egenmeldingsskjema / foreldremeldingskjema

Egenmelding ved fravær av helsegrunner skoleåret 2021-22 (DOCX, 63 kB)

Lenker: 

Aktuelle lenker:

Agder fylkeskommune om fraværsregelen

Skolehelsetjenesten ved KKG

Til toppen