Hverdagslivstrening (HT)

Hverdagslivstrening er for deg som gjennom tilrettelagt gruppe skal få kunnskap og ferdigheter om fremtidig arbeid, bo og fritid. Her får du et godt grunnlag for et meningsfylt og mest mulig selvstendig voksenliv.

På Hverdagslivstrening er vi opptatt av at den enkelte elev skal bli sett, bekreftet og ledet gjennom utviklingsstøttende kommunikasjon. Allmenndannelse, samspill, mestring, verdighet, sunnhet og helse er noe av det vi har spesielt fokus på. Inkludering i skolemiljøet får vi til gjennom ulike samarbeidsprosjekter på tvers av utdanningsprogram, det være seg f.eks. kanotur, skidag og ulike forestillinger med innslag av musikk og drama. Vi er stolte av forestillingen SPOR som er et samarbeidsprosjekt med Kilden. Elevene på HT har en sentral rolle, og deltar sammen med øvrige elever på skolen.

På HT legger vi vekt på:

  • elevens ressurser og egenart
  • almenndannelse/egen omsorg
  • samspill og kommunikasjon
  • mestring
  • sunnhet og helse
  • verdighet
  • miljø og estetikk
  • inkludering
  • praktiske ferdigheter

Den enkelte elev skal bli sett, bekreftet og ledet gjennom utviklingsstøttende kommunikasjon.

Mål og undervisning

Forstå og bli forstått er et felles mål.

Formålet med opplæring er at hver elev ut i fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. Opplæringa skal ha som formål å styrke selvfølelsen til eleven og gi han/henne økt tiltro til egne evner. Videre skal opplæringa tilstrebe å utvikle selvtilliten, personligheten og følelseslivet til eleven, og skape gode forutsetninger for å utvikle forståelse for, og evne til å kommunisere med omgivelsene.

Formålet er å gi eleven ei allsidig utvikling som et godt grunnlag for et meningsfylt og mest mulig selvstendig voksenliv.

Opplæring i ferdigheter innenfor bolig, fritid og arbeid skal ha hovedfokus.

Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon  (ASK) er satsningsfelt i vår faglige virksomhet.

Elevene skal ha mulighet til å påvirke sin skoledag hvor valg og medinnflytelse skal være synlig i den daglige virksomheten.

Fagene på HT

Alle elever ved HT har egne IOP-er og mål for sin opplæring som er satt på bakgrunn av sakkjyndig vurdering fra PPT.

Spør oss om hverdagslivstrening