Hverdagslivstrening

Rammeplan for tilrettelagte grupper
Hverdagslivstrening

Opplæringen styres gjennom en rammeplan. Rammeplanen er under revidering, og vil opp til høring våren 2015. 

 

Rammeplanens hensikt

Rammeplanen har til hensikt og tydeliggjøre innhold og rammer for opplæring i mindre grupper. Rammeplanen skal gi føringer for samarbeidet internt på skolene og mellom skolene. Den skal medvirke til at elevgruppene blir inkludert i skolemiljøet.

 

Kunnskapsløftets læreplanverk er styrende for rammeplanen.

 

Formål

Formålet med opplæring er at hver elev ut i fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. Opplæringa skal ha som formål å styrke selvfølelsen ti leleven og gi han/henne økt tiltro til egne evner. Videre skal opplæringa streve mot å utvikle selvtilliten, personligheten og følelseslivet til eleven, og skape gode forutsetninger for å utvikle forståelse for, og evne til å kommunisere med omgivelsene.

Formålet er således å gi eleven ei allsidig utvikling som et godt grunnlag for et meningsfylt og mest mulig selvstendig voksenliv.

Opplæring i ferdigheter innenfor bolig, fritid og arbeid skal ha hovedfokus.

av momo1, publisert 29. oktober 2014 | Skriv ut siden