Du kan klage på eksamens- og standpunktkarakter. Klagefristen er 10 dager fra du har fått melding om karakteren, eller fra karakteren er lagt ut, f.eks. på Its learning.

Ved klage på karakter til skriftlig eksamen bør du ta kontakt med faglærer på skolen. Klageskjema ligger på It's "Elever". Skjemaet sendes, sammen med eksamensbesvarelsen, til en eksamensnemnd. Besvarelsen blir ikke sensurert på nytt, men nemnda vurderer om karakteren reflekterer din måloppnåelse i rimelig grad.

 

Ved klage på karakter til muntlig og/eller praktisk eksamen, og standpunktkarakter i fag, orden eller atferd, bruker du skjemaet "Klageskjema 2016", som du finner i høyre marg. Det fylles ut og leveres til skolen. Klagen behandles av en klagenemnd som er oppnevnt av fylkestinget. Husk å skrive inn hva som er grunnlaget for klagen din. Når det gjelder standpunkt og muntlig/praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil ved karakterfastsettingen. Klagenemnda tar ikke stilling til om karakteren er "riktig" i forhold til din måloppnåelse.

Planlagte møter i klagenemnda:

  • 01. juni, 23. juni, 05. juli, 24. august, 06. september.

 

Dette skjer videre: 

Hvis du får medhold i klage på en standpunktkarakter, går rektor og faglærer gjennom karaktergrunnlaget og setter ny karakter. Den nye karakteren kan være høyere, lavere eller lik den du fikk opprinnelig. Du har ikke rett til å klage på den nye karakteren. Hvis du får medhold i en klage på muntlig eller praktisk eksamen, vil eksamenen bli annulert, og du får anledning til å gå opp til ny eksamen  (trolig høsten 2016, etter nytt trekk - så det kan bli eksamen i et annet fag). Skolen sender brev til eleven frem til 8.juli (deretter sommerferie til 1.august) med resultatet fra Klagenemndas behandling.  

 

Når det gjelder klage på sentralgitt (skrifltig) eksamen behandles klagene med ny vurdering i uke 26 (siste uke i juni). Vurderingene gjøres av sensorer i en annen del av landet. Sensorene registrerer fortløpende ny karakter i UDIRs database samtidig som skolen får beskjed. Dersom det er endringer etter klage skriver skolen ut et nytt vitnemål som både sendes til eleven og til Samordna Opptak. Elever som søker inntak til universitet og høgskole med oppstart i august kan endre prioriteringsrekkefølgen på studier frem til 1.juli. Samordna Opptak vil imidlertid følge med i databasen frem mot opptak til universiteter og høgskoler ca 20.juli og automatisk oppdatere søkerlister på bakgrunn av ny info. Elever som har sendt inn klage på sentralgitt trenger derfor ikke gjøre noe for Samordna Opptak som altså får beskjed fra skolen og oppdaterer beregning for opptak.

 

Mer info: www.vaf.no/tjenester/utdanning/elevinfo/klage-paa-karakter/

av Hope, Tim, publisert 6. januar 2016 | Skriv ut siden